รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการทรัพย์สินและการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร. ธนพงศ์ สุวรรณศรี [30.00%] [ 1,051,440 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์   [30.00%] [ 1,051,440 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร. รัตนากร ผดุงถิ่น [10.00%] [ 350,480 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา [10.00%] [ 350,480 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นางสาววราภรณ์ ลือใจ [10.00%] [ 350,480 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นายสายัณห์ เรือนก้อน [10.00%] [ 350,480 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 3,504,800 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา :
 1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561
บทคัดย่อ :
 -
Abstract :
 HV equipment in substation and electrical system are deteriorating everyday due to ageing caused by normal and abnormal conditions in electrical power system. Power transformer is one of the important and expensive equipment. Power transformer and other HV equipment failure have catastrophic consequence and long outage time. Thus, this leads to a tremendous loss of income from electricity selling.
Power transformer failure also has an impact on power economics and system security. The need for a central database of power transformers in the electrical system of GLOW is necessary. Related and required data should be systematically collected. Therefore, information is up to date and can be used simply for further analysis.
Database of power transformer should include technical specification and testing results of any electrical and oil testing as well as visual inspection. The test results must be firstly systematically collected, verified and then recorded in a central database. Then it is ready for further analysis by the systematically developed procedure to evaluate the condition of power transformer. Finally, the assessed condition of power transformers can be used to prioritize the needs of maintenance and setup the effective condition-based maintenance program. In addition, the database of other asset such as underground cable and overhead line, gas-insulated switchgear (GIS), and medium voltage switchgear should be setup in order to quickly assess the required data. The database should consist of technical data and specification, test date, test items and their result etc.
To develop such power transformer condition-based maintenance program in GLOW system and relevant database of other aforementioned assets are complex and requires long developing time and highly scientific knowledge and experience. Therefore, it is necessary to hire a consultant for this technical and scientific research for asset management project. A developed software program using via GLOW IT system can facilitate power transformer maintenance tasks, improve the maintenance strategy to condition-based maintenance as well as quickly access the required information of the other asset.

blank