รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อลดต้นทุนการขนถ่ายวัสดุของกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีความต้องการสินค้าแบบพลวัต
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [50.00%] [ 288,580 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์   [50.00%] [ 288,580 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 577,160 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))
ระยะเวลา :
 1 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561

blank