รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การบำบัดน้ำเสียหล่อเย็นด้วยวิธีรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา   [60.00%] [ 132,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อุปถัมภ์ นาครักษ์   [40.00%] [ 88,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 220,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 มกราคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560

blank