รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ: กรณีศึกษาระบบบริการรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา   [60.00%] [ 180,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์   [40.00%] [ 120,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 300,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550

blank