รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการพัฒนาสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ทดลองประเภทหนูไมซ์ และหนูแรทจากวัสดุผสมธรรมชาติ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: นพวรรณ โม้ทอง   [50.00%] [ 149,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศลิษา วีรพันธุ์   [50.00%] [ 149,500 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 3
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 1
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 299,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
blank