รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์   [50.00%] [ 110,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ [20.00%] [ 44,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุข [30.00%] [ 66,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 220,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

blank