รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาพาหนะสามล้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในเขตท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว   [100.00%] [ 220,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 3
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 220,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2559 - 0 กันยายน 2560
หมายเหตุ :
-รอปรับเปลียนแปลง KPI

blank