รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสังเคราะห์คาร์บอนฟิล์มเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดร.จิราวุฒิ แก้วเสนีย์ [80.00%]
ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ดร.วรงค์ ปวราจารย์ [10.00%]
ผู้ร่วมวิจัย: ภมรรัตน์ จันธรรม   [10.00%]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 N/A บาท
ระยะเวลา :
 9 สิงหาคม 2558 - 9 สิงหาคม 2559

blank