รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาหน่วยบำบัดสารอินทรีย์ไอระเหยชนิดเคลื่อนที่ได้และเส้นใยคาร์บอนกัมมันต์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร.วรงค์ ปวราจารย์ [50.00%]
ผู้ร่วมวิจัย: ภมรรัตน์ จันธรรม   [50.00%]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 N/A บาท
ระยะเวลา :
 29 มีนาคม 2559 - 29 พฤศจิกายน 2559

blank