รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การเปลี่ยนแปลงประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ผศ. วิมาลา ชโยดม [25.00%] [ 458,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ [25.00%] [ 458,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: อ.จริยา แห่งสันเที๊ยะ [25.00%] [ 458,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ศลิษา วีรพันธุ์   [25.00%] [ 458,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,832,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลา :
 1 มิถุนายน 2559 - 30 สิงหาคม 2559
หมายเหตุ :
โครงการวิจัยร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

blank