รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปณัฐพงศ์ บุญนวล   [100.00%] [ 600,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 600,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สกว
ระยะเวลา :
 1 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2561

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ปณัฐพงศ์ บุญนวล
Extraction of phenolic compounds from fenugreek seeds using liquefied dimethyl ether (DME)   The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018)  2018 Songkha, Thailand.   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Panatpong Boonnoun,Artiwan Shotipruk,Hideki Kanda & Motonobu Goto Optimization of rubber seed oil extraction using liquefied dimethyl ether  Chemical Engineering Communications 1 1-8 /2019    
blank