รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ผู้ทำวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย: อัครพันธ์ วงศ์กังแห   [25.00%] [ 790,163 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุ พุทธวงศ์   [25.00%] [ 790,163 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: พนัส นัถฤทธิ์   [25.00%] [ 790,163 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 3,160,650 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : CPMO EGAT NASTDA
ระยะเวลา :
 31 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2560
บทคัดย่อ :
 การสร้างอุปกรณ์ต้นแบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) สำหรับคันเร่งไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี drive by wire (DBW) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และเป็นการสร้างตลาดใหม่สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม ยานยนต์ของประเทศ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดังแสดงในรูปที่ 1 นอกจากนั้น ยังสามารถผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วน OEM ส่งขายตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในภูมิภาค อุปกรณ์ชิ้นส่วนนี้จะถูกนำไปประกอบเป็นชิ้นส่วนระบบควบคุมในรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดมลภาวะเป็นพิษได้ หากมีการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และยังลดการพึ่งพาการนำเข้าของน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมากในอนาคต โดยในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดต้นแบบของอุปกรณ์ ECU ที่ใช้สำหรับควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์ ให้ตอบสนองต่อสภาวะการขับขี่จริงของรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
blank