รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มน้ำโดยการเติมสารละลายพอลิเมอร์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว   [100.00%] [ 70,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 70,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ระยะเวลา :
 19 กันยายน 2555 - 19 เมษายน 2556

blank