รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สรัณกร เหมะวิบูลย์   [34.00%] [ 51,034 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อ.สนธยา ทองอรุณศรี [33.00%] [ 49,533 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 150,100 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ระยะเวลา :
 1 เมษายน 2554 - 31 มีนาคม 2555

blank