รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การจำลองบนตารางทำการสำหรับการลดอาหารที่ถูกทิ้งในโซ่อุปทาน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: โพธิ์งาม สมกุล   [100.00%] [ 220,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 220,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 โพธิ์งาม สมกุล
Stochastic Mathematical Modeling for Food Waste Reduction in Two-Level Supply Chain  The 2nd Asian Supply Chain Academy  2016 Chiang Mai, Thailand   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Somkun, P.-N. Stochastic Mathematical Model for Food Waste Reduction in a Two-Level Supply Chain for Highly Perishable Products.  International Journal of Supply Chain Management. 6 1 165-171 0.46/2016    
blank