รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โลหะหนักและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่น PM10 จากโรงอาหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท   [60.00%] [ 132,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชูชัย หล่อนิมิตดี [20.00%] [ 44,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: วิชญา อิ่มกระจ่าง   [20.00%] [ 44,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 220,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ปาจรีย์ ทองสนิท
Particulate Matter in the Cafeterias in Naresuan University, Phitsanulok Province, Lower Northern Part of Thailand   the 2016 Advanced Research in Engineering and Information Technology International Conference (AREITIC)   2016 in Bandung, Indonesia.   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Pajaree Thongsanit, Nattaya Kaewvisate and Chayanit Tajumpa Particulate Matter in the Cafeterias in Naresuan University, Phitsanulok Province, Lower Northern Part of Thailand   Advanced Science Letters 24 5 /2017    
blank