รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนากังหันน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและเทคโนโลยีในประเทศไทย ปีที่ 2 (การศีกษาการไหลของน้ำก่อนเข้ากังหันน้ำด้วยวิธี Moving-particle Semi-implicit,MPS, และการนำเสนอการสร้างกังหันน้ำแบบระบบปิดให้กับชุมชน (off-grid)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศลิษา วีรพันธุ์   [80.00%] [ 456,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: Assoc.Professor Shouichiro Iio/ Shinshu University, Japan [20.00%] [ 114,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 570,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : New Energy Foundation
ระยะเวลา :
 5 ตุลาคม 2558 - 5 มีนาคม 2559
หมายเหตุ :
งานวิจัยดำเนินการที่ มหาวิทยาลัยชินชู ประเทศญี่ปุ่น

blank