รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  กรรไกรตัดแต่งกิ่งแมคคาเดเมีย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รัตนา การุญบุญญานันท์   [60.00%] [ 35,400 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: มัทนี สงวนเสริมศรี   [40.00%] [ 23,600 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 59,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลา :
 27 มกราคม 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2559

blank