รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: มัทนี สงวนเสริมศรี   [35.00%] [ 59,080 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: เกดิษฐ์ กว้างตระกูล   [30.00%] [ 50,640 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รัตนา การุญบุญญานันท์   [35.00%] [ 59,080 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 168,800 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลา :
 20 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 กันยายน 2559

blank