รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ [50.00%] [ 177,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สรัณกร เหมะวิบูลย์   [20.00%] [ 70,800 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.สายรุ้ง อวยพรกชกร [30.00%] [ 106,200 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 354,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

blank