รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช   [25.00%] [ 76,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สิทธิโชค ผูกพันธุ์   [25.00%] [ 76,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์ [25.00%] [ 76,500 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ทวีศักดิ์ ทาจ๋อย [25.00%] [ 76,500 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 306,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2554

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
Synthesis of stator current waveform of iduction with broken bar conditions  16th internationat conference on electrical machines and systems (ICEMS 2013)  2013 Busan, South Korea Scopus  
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
Investigation of the broken bar effect on the squirrel cage induction motor by FEM  13th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2010)  2010 Incheon, South Korea Scopus   
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
Analysis of stator current waveforms of industion motor with broken bar conditions  14th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2011)   2011 Beijing, China Scopus  
blank