รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า   [100.00%]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 N/A บาท
ระยะเวลา :
 21 สิงหาคม 2558 - 21 เมษายน 2559

blank