รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบควบคุมโทรทัศน์สั่งการด้วยเสียง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุเมธ เหมะวัฒนะชัย   [80.00%] [ 160,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.สะการะ ตันโสภณ [20.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 2
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 200,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระยะเวลา :
 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 มกราคม 2560

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 สุเมธ เหมะวัฒนะชัย,มงคลชัย รุ่งเรือง,สะการะ ตันโสภณ การพัฒนาระบบวิเคราะห์เสียงสำหรับการควบคุมห้องอัจฉริยะ  Naresuan University Engineering journal 13 1 33-42 /2018    
blank