รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสกัดแซนโทฟิลจากดอกดาวเรืองโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลวเป็นสารสกัด
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปณัฐพงศ์ บุญนวล   [80.00%] [ 176,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภมรรัตน์ จันธรรม   [10.00%] [ 22,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุ บูรณจารุกร   [10.00%] [ 22,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 220,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Panatpong Boonnoun,Pemika Tunyasitikun,Weerawat Clowutimon,Ariwar Shotipruk Production of free lutein by simultaneous extraction and de-esterification of marigold flowers in liquefied dimethyl ether (DME)-KOH-EtOH mixture  Food and Bioproducts Processing 106 193-200 1.97/2017    
1 Weerawat Clowutimon, Artiwan Shotipruk, Panatpong Boonnoun, Pimporn Ponpesh Development of mass transfer model for chromatographic separation of free lutein and fatty acids in de-esterified marigold lutein  Food and Bioproducts Processing 110 6-15 /2018    
blank