รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพของความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: บุญพล มีไชโย   [60.00%] [ 132,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก   [40.00%] [ 88,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 3
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 220,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

blank