รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาข้อมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอภูหลวง จ.เลย ระยะที่ 1
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น   [60.00%] [ 18,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภูริภัส สุนทรนนท์   [40.00%] [ 12,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 30,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิสสส.
ระยะเวลา :
 1 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ :
ทางสสส.จะจ่ายทุนเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและที่พักให้เป็นครั้งคราวๆไป

blank