รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถื่น
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมร หิรัญประดิษฐกุล   [50.00%] [ 5,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภมรรัตน์ จันธรรม   [25.00%] [ 2,500 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ 10,000 บาท
ระยะเวลา :
 27 สิงหาคม 2558 - 27 สิงหาคม 2558
หมายเหตุ :
งบประมาณรายได้คณะ

blank