รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา   [70.00%] [ 233,030 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อุปถัมภ์ นาครักษ์   [30.00%] [ 99,870 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 332,900 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

blank