รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสะสมของโลหะหนักในฝุ่นละอองช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท   [60.00%] [ 313,860 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วิชญา อิ่มกระจ่าง   [20.00%] [ 104,620 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชูชัย หล่อนิมิตดี [20.00%] [ 104,620 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 523,100 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ปาจรีย์ ทองสนิท
วิชญา อิ่มกระจ่าง
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในเมืองเชียงรายช่วงการเกิดปัญหาหมอกควัน  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9"  2016 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม   
1 ปาจรีย์ ทองสนิท
วิชญา อิ่มกระจ่าง
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในเมืองเชียงรายช่วงการเกิดปัญหาหมอกควัน  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9"  2016 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม   
blank