รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิจัยการสร้างต้นแบบรถเข็นขนของอเนกประสงค์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: กานต์ ศุภจิตกุล   [10.00%] [ 15,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ประเทือง โมราราย   [90.00%] [ 135,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 150,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559

blank