รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี   [10.00%] [ 499,756 บาท ตามสัดส่วน ]


รองหัวหน้าชุดโครงการ: สรัณกร เหมะวิบูลย์   [0.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ประสานงานชุดโครงการ: ภาณุพงศ์ สอนคม   [0.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


หัวหน้าโครงการย่อย: บุญพล มีไชโย   [10.00%] [ 499,756 บาท ตามสัดส่วน ]


หัวหน้าโครงการย่อย: สมพร เรืองสินชัยวานิช   [23.00%] [ 1,149,439 บาท ตามสัดส่วน ]


หัวหน้าโครงการย่อย: เศรษฐา ตั้งค้าวานิช   [11.00%] [ 549,732 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา   [0.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อนันต์ชัย อยู่แก้ว   [0.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศลิษา วีรพันธุ์   [0.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุ พุทธวงศ์   [23.00%] [ 1,149,439 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์   [0.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี   [0.00%] [ 0 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อัครพันธ์ วงศ์กังแห   [23.00%] [ 1,149,439 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 4,997,560 บาท
ระยะเวลา :
 7 พฤษภาคม 2555 - 7 พฤษภาคม 2556
หมายเหตุ :
1.การบริหารชุดโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 งบประมาณ 499,560 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี (หัวหน้าชุดโครงการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ (รองหัวหน้าชุดโครงการ)
อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม (ผู้ประสานงานชุดโครงการ)

2.โครงการวิจัยที่ 1 การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบขนส่งเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน งบประมาณ 480,000 บาท
อาจารย์บุญพล มีไชโย (หัวหน้าโครงการ)

3.โครงการวิจัยที่ 2 การออกแบบตัวถังและช่วงล่างสำหรับรถไฟฟ้า งบประมาณ 3,454,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช (หัวหน้าโครงการ)

4.โครงการวิจัยที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามและแจ้งตำแหน่งรถไฟฟ้า งบประมาณ 564,000 บาท
อาจารย์เศรษฐา ตั้งค้าวานิช (หัวหน้าโครงการ)

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ภาณุพงศ์ สอนคม
เศรษฐา ตั้งค้าวานิช
Security analysis and improvement of NU-EV tracking and monitoring system  Electrical Engineering Congress (iEECON), 2014 International  2014   
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
Multiple fault detection technique for identifying broken rotor bar  16th internationat conference on electrical machines and systems, (ICEMS 2013)  2013 Busan, South Korea Scopus  

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 บุญญฤทธิ์ วังงอน, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, กิตติศักดิ์ ไชยนา, สุชิน คนดี, ธีรวัฒน์ แก้วเขียว, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช วิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยวิธีตรวจวัดความร้อนและวัญญาณกระแสสเตเตอร์   วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ) 10 2 1-7 /2018    
1 บุญญฤทธิ์ วังงอน, สมพร เรืองสินชัยวานิช การศึกษาและวิเคราะห์สมถรรนะขอมอเตอร์เหนี่ยวนำ 18.5 กิโลวัตต์ด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ) 8 1 30-36 /2017    
ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  การบริหารชุดโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1
2 .    
  (โครงการวิจัยย่อยที่ 1) การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบขนส่งเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
3 .    
  (โครงการวิจัยย่อยที่ 2) การออกแบบตัวถังและช่วงล่างสำหรับรถไฟฟ้า
4 .    
  (โครงการวิจัยย่อยที่ 3) การพัฒนาระบบติดตามและแจ้งตำแหน่งรถไฟฟ้า
blank