รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กด้อยโอกาส นอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า   [80.00%]


ผู้ร่วมวิจัย: ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัย [20.00%]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 N/A บาท
ระยะเวลา :
 15 พฤศจิกายน 2554 - 15 มีนาคม 2556

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 A Multi-Stakeholder Collaboration Framework for Health Promotion   International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)  2013 Pattaya, Thailand   
1 A Multi-Stakeholder Collaboration Framework for Health Promotion   International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)  2013 Pattaya, Thailand   
1 A Multi-Stakeholder Collaboration Framework for Health Promotion   International Union for Health Promotion and Education   2015 Pattaya, Thailand   
1 A Multi-Stakeholder Collaboration Framework for Health Promotion   International Union for Health Promotion and Education   2013 Pattaya, Thailand   
blank