รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า   [100.00%] [ 6,999,800 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 6,999,800 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ระยะเวลา :
 20 มิถุนายน 2557 - 30 กันยายน 2557

blank