รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: มัทนี สงวนเสริมศรี   [30.00%] [ 54,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รัตนา การุญบุญญานันท์   [30.00%] [ 54,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: เกดิษฐ์ กว้างตระกูล   [30.00%] [ 54,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศลิษา วีรพันธุ์   [10.00%] [ 18,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 180,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ :
ขยายระยะเวลาโครงการถึง 28 กพ. 57 ขณะะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเครื่องต้นแบบ

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 มัทนี สงวนเสริมศรี
รัตนา การุญบุญญานันท์
ศลิษา วีรพันธุ์
เกดิษฐ์ กว้างตระกูล
การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว  การประชุมติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือ ประจำปี 2565  2022 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   
blank