รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การออกแบบระบบไฮบริดสำหรับพลังงานทดแทนด้วยพาร์ติเคิลสวอร์มออปติไมเซชั่น
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สิทธิโชค ผูกพันธุ์   [100.00%] [ 127,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 127,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559
บทคัดย่อ :
  พัฒนาอัลกอริทึ่มแบบ Particle Swarm Optimization เพื่อใช้ในการออกแบบระบบไฮบริด โดยกำหนดสมการเป้าประสงค์ (Objective function) ให้ระบบที่ออกแบบมีมูลค่าพลังงาน (Cost of energy) ที่น้อยที่สุด ตามขอบเขตและข้อจำกัดที่ได้ออกแบบไว้ พบว่าอัลกอริทึ่มสามารถค้นหาและสร้างรูปแบบของ Convergence ของสมการเป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำผลการทดสอบดังกล่าวเปรียบเทียบกับระบบที่เป็น Conventional ที่ออกแบบโดยเลือกสภาวะแสงแดดและลมแบบเฉลี่ยหรือกรณีของ Worst Scenario พบว่าระบบที่ใช้อัลกอริทึ่มที่ออกแบบให้มูลค่าพลังงาน (Cost of energy) ต่ำกว่าการออกแบบดังกล่าวอย่างมีนัยยะ
Abstract :
  The study developed Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm to design the Hybrid Renewable Energy System (HRES) in order to minimize the cost of energy (COE) following the constraints. It found the convergence of the objective function and compared both on an average of solar and wind condition and the worst case scenario. The developed algorithm achieved the significant lower in cost of energy than the other conventional method.

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Sittichoke Pookpunt Optimal Design for Hybrid Renewable Energy System Using Particle Swarm Optimization  INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH 9 4 1616-1625 /2020    

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สิทธิโชค ผูกพันธุ์
Floating Solar PV Project Technical and Financial Analysis  GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS, 27-29 November 2019  2019 Luang Prabang City, Lao PDR   
1 Sittichoke Pookpunt, Weerakorn Ongsakul & Nimal Madhu A comprehensive techno-economic a nalysis for optimally placed wind farms  Electrical Engineering - - 19 1.18/2020    
blank