รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจัหวัดสุโขทัย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   [100.00%] [ 650,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 650,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ระยะเวลา :
 25 กันยายน 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2558

blank