รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  พัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดร.สะการะ ตันโสภณ [37.50%]
ผู้ร่วมวิจัย: สุเมธ เหมะวัฒนะชัย   [37.50%]


ผู้ร่วมวิจัย: สมจิต รวมสุข [17.50%]
ผู้ร่วมวิจัย: นพ.ชินภัทร์ จิระวรพงศ์ [7.50%]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 N/A บาท
ระยะเวลา :
 1 กันยายน 2556 - 31 สิงหาคม 2557

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
blank