รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าแบบจานรวมแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ขนาด 1kWe
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ขวัญชัย ไกรทอง   [70.00%]


ผู้ร่วมวิจัย: สุเมธ เหมะวัฒนะชัย   [30.00%]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 N/A บาท
ระยะเวลา :
 18 มีนาคม 2557 - 18 มีนาคม 2558

blank