รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท   [34.00%] [ 27,200 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วิชญา อิ่มกระจ่าง   [33.00%] [ 26,400 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: นายจักรกฤษ สิริโชดก [33.00%] [ 26,400 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 80,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ปาจรีย์ ทองสนิท
The Dust Fall in the Rice Mill Factory and Community Area  International Conference on Biological,Civil and Environmental engineering   2015 ประเทศอินโดนีเซีย   
blank