รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ผลกระทบของการสะสมของการสะสมของกรดต่อแร่ธาตุโลหะหนักในดิน ในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท   [40.00%] [ 80,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วิชญา อิ่มกระจ่าง   [20.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: พิไลพักตร์ ชูมาก [20.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ชูชัย หล่อนิมิตดี [20.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 200,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก :  โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ระยะเวลา :
 16 กุมภาพันธ์ 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Pajaree Thongsanit & Witchaya Imkrajang Dust fall in the residential air environment of northern part of Thailand: Chiang Mai, Lampang and Phitsanulok province  Transactions on Science and Technology 2 1 74-79 /0    
blank