รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลของเหลือดผ่านหลอดเลือดแยกสองง่ามอุดตัน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: กุลยา กนกจารุวิจิตร   [100.00%] [ 180,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ :
ซื้อครุภัณฑ์ (กรณีพิเศษ)

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Koonlaya Kanokjaruvijit
, Jirasak Siripokharattana
Dimensional Analysis of Shear Stress of Blood Flow through a Bifurcation: Skin Friction Coefficients   Naresuan University Journal : Science and Technology 23 3 68-86 0.025/2016    
1 K. Kanokjaruvijit1, T. Donprai-on1, N. Phanthura1, P. Noidet1 and J. Siripokharattana Wall Shear Stress and Velocity Distributions in Different Types of Stenotic Bifurcations  Journal of Mechanical Science and Technology 0.761/2015  อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ (ดูไฟล์เอกสารการตอบรับที่แนบมาด้วย)  
blank