รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์   [60.00%] [ 153,600 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา   [40.00%] [ 102,400 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 256,000 บาท
ระยะเวลา :
 19 พฤศจิกายน 2557 - 19 พฤศจิกายน 2557

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
Voltage Level Management of Low Voltage Radial Distribution Networks with High Penetration of Rooftop PV Systems  11th GMSARN International Conference  2016 Kunming, China http://www.gmsarn.com/conference2016/  
1 สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
Synthetic Domestic Electricity Demand in Thailand using A Modified High Resolution Modelling Tool by CREST  11th GMSARN International Conference 2016  2016 China. http://www.gmsarn.com/conference2016/  
1 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก  นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13  2017 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Piyadanai Pachanapan and Surachet Kanprachar Voltage Level Management of Low Voltage Radial Distribution Networks with High Penetration of Rooftop PV Systems   GMSARN International Journal 11 1 16 - 22 /2017  http://gmsarnjournal.com/home/wp-content/uploads/2017/04/vol11no1-2.pdf  
blank