รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประยุกต์ใช้กระบวนการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์ในการแก้ปัญหาการออกแบบผังโรงงานภายใต้ปริมาณการผลิตไม่แน่นอน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์   [50.00%] [ 90,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [50.00%] [ 90,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
Application of Biogeography-Based Optimisation for machine layout design problem  ICMIT 2015 : 2015 The 2nd International Conference on Manufacturing and Industrial Technologies  2015 Pattaya,Thailand   
1 ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
Consistency on optimal GA parameter setting on various characteristics of layout design problem  2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering(IMME2015)  2015 Phuket Island,Thailand.   
1 ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
Re-layout under stochastic demand with different degrees of demand variation  2014 2nd International Conference on Materials and Manufacturing Research (ICMMR 2014)  2014 Bankok,Thailand.   
blank