รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อกับระบบโฟโตโวลตาอิก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์   [100.00%] [ 180,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
Dynamic performance of Reactive Power Control for Voltage Support in Low-Voltage Distribution networks with Photovoltaic Systems  International Electrical Engineering Congress (iEECON), 2015  2015 Phuket, Thailand   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Piyadanai Pachanapan, Suttichai Premrudeepreechacharn Dynamic Performance of Reactive Power Control for Voltage Support in Low-Voltage Distribution Networks with Photovoltaic Systems  APPLIED MECHANICS AND MATERIALS 781 388-392 Q3 (SJR)/2014    
1 Piyadanai Pachanapan, Phudit Inthai Micro Static Var Compensator for Over-Voltage Control in Distribution Networks with High Penetration of Rooftop Photovoltaic Systems  Applied Mechanics and Materials 839 54-58 Q4 (SJR)/2015    
1 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
Micro Static Var Compensator for Over-voltage Control in Distribution Networks with High Penetration of Rooftop Photovoltaic Systems  An International Conference on Energy : World Future Alternatives  2015 School of Renewable Energy Technology, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand (NU-ICE) http://conference.nu.ac.th/energy/?page=tentativeProgram  
1 ภูดิท อินไทย และ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ การควบคุมุระดับแรงดันไฟฟ้าเกินในสายส่งของระบบจำหน่าย แรงต่ำ 1 เฟส ที่เชื่อมต่อกับระบบโฟโตโวลตาอิก  วารศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 2 66-75 /2017  http://researchs.eng.cmu.ac.th/?name=journal&file=readjournal&id=34   
1 Piyadanai Pachanapan, Panupon Trairat, Surachet Kanprachar Synthetic Domestic Electricity Demand in Thailand using A Modified High Resolution Modelling Tool by CREST  ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications 19 2 145-154 /2021  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ECTI-EEC/article/view/234341  
blank