รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: บุญทรัพย์ พานิชการ [11.11%] [ 522,759 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี   [11.11%] [ 522,759 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [11.11%] [ 522,759 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: มนต์ชัย พินิจจิตสมุทร [11.11%] [ 522,759 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: อธิศานต์ วายุภาพ [11.11%] [ 522,759 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ศิริชัย ตันรัตนวงศ์   [11.11%] [ 522,759 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปรีดา พิชยาพันธ์ [11.11%] [ 522,759 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ดำรงค์ศักดิ์ วัชรเวชศฤรคาร [11.11%] [ 522,759 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: เพ็ญนภา บุญเรือง [11.11%] [ 522,759 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 4,705,300 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลา :
 15 มิถุนายน 2555 - 14 มิถุนายน 2556

blank