รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ผลของวัสดุเสริมแรงที่มีต่อสมบัติทางกล การดูดซึมน้ำ และสมบัติไดนามิกส์วิสโคอิลาสติก ของวัสดุฟันเทียมพอลิเมทิลเมทาคริเลทคอมโพสิต
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: นพวรรณ โม้ทอง   [85.00%] [ 153,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.แกร์เร็ธ รอส [15.00%] [ 27,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2558

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 นพวรรณ โม้ทอง
: The Effect of Aluminum Oxide Particles on the Dynamic Mechanical Properties and Surface Hardness of Laboratory-Processed PMMA Dental Composite  “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๑๖:NU Research Foresight: Beyond 30 years  2020 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank