รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การลดต้นทุนโลจิสต์ติกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ภาณุ บูรณจารุกร   [50.00%] [ 37,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อ.จักรทอง ทองจัตุ [50.00%] [ 37,500 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 75,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2551 - 7 พฤศจิกายน 2551

blank