รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่งจากเศษมันสำปะหลัง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปฐมศก วิไลพล   [50.00%] [ 75,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ [50.00%] [ 75,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 150,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2551 - 5 พฤศจิกายน 2552

blank