โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนื่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 kW สําหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน ที่ใช้อุปกรณ์ IGBTs และ SiC MOSFETs ดร.ศักดา สมกุล ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 1,783,237.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2 การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุทางการแพทย์ คุณสุรีรัตน์ แซ่ตั้ง (ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอมเพิล เวิร์ค) ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ 250,000.00 งบประมาณภายนอก ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอมเพิล เวิร์ค กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 การศึกษาและวิเคราะห์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในพื้นที่นนทบุรีและปทุมธานี รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ สมร หิรัญประดิษฐกุล 120,000.00 งบประมาณภายนอก บัณฑิวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
4 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ นินนาท ราชประดิษฐ์ มัทนี สงวนเสริมศรี ขวัญชัย ไกรทอง ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ เกดิษฐ์ กว้างตระกูล ภูพงษ์ พงษ์เจริญ สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 15,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5 ระบบบริหารจัดการการเผาชีวมวลสำหรับเตาอบลมควันยางพาราด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งบริษัท ทีทีเอ็น รับเบอร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร. วินัย วงษ์ไทย ธานี โกสุม อัครพันธ์ วงศ์กังแห 500,000.00 งบประมาณภายนอก อุทยานวิทยาศาสตรืภาคเหนือ
รวม       17,653,237.00
blank