โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2564   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การตรวจหาสารพิษตกค้างในพืชผักด้วยการวิเคราะห์แถบคลื่นความถี่แสง (นายณัฐศักดิ์ แย้มสุข) สุชาติ แย้มเม่น 250,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับปริญญาเอก
2 การผลิตของตัวต้นแบบแหล่งกำหนดเสียงของลำโพงโคมเสียง (เครื่องส่งคลื่นเร็กติไฟอิงค์อัลตร้าโซนิก) แสงชัย มังกรทอง 500,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
3 การศึกษาเชิงการทดลองในการกำเนิดสัญญาณสำหรับขับอาร์เรย์พาราเมตริกส์ แสงชัย มังกรทอง 250,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 การสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ไพศาล มุณีสว่าง 1,941,600.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5 โครงการบริการการแพทย์โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และเทคโนโลยี Blockchain ในกลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงานและเกี่ยวเนื้องจากการทำงาน ไพศาล มุณีสว่าง 11,370,179.52 งบประมาณภายนอก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
รวม     14,311,779.52
blank